Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty – wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Spośród 1501 rezerwatów w Polsce, większość to rezerwaty (1285) zlokalizowana jest na gruntach w zarządzie PGL LP. Łącznie zajmują one powierzchnie 123,5 tys. ha, natomiast powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi niemal 106 tys. ha.

 

Rezerwat "Puszcza Śnieżnej Białki" - pow. 124,68 ha; typ leśny. Położony na zboczach góry Iwinki i Rudawca. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu pierwotnego lasu naturalnego o charakterze puszczańskim w piętrze górnoreglowym (jedno z najwyższych stanowisk tego zespołu w Sudetach). W runie szereg rzadkich i chronionych roślin charakterystycznych dla zespołu kwaśnej buczyny górskiej i świerkowego boru górnoreglowego. Walory florystyczne obszaru rezerwatu doceniono już w 1937 roku, kiedy to na powierzchni ok. 60 ha po raz pierwszy ustanowiono tu rezerwat.

 

Rezerwat "Jaskinia Niedźwiedzia" - pow. 89,05 ha; typ przyroda nieożywionej.Unikalna jaskinia z szatą naciekową i z znaleziskami kostnymi.Rezerwat utworzono w celu zachowania unikalnej jaskini z bogatą szatą naciekową i znaleziskami kostnymi zwierząt plejstoceńskich oraz drzewostanów z rzadkimi gatunkami runa. Jaskinia została odkryta w październiku 1966 roku podczas eksploatacji kamieniołomów wapieni i jest najdłuższą jaskinią Sudetów (ok. 2 km korytarzy). Powstała w soczewie marmurów tkwiącej w łupkach krystalicznych i gnejsach. Tworzą ją trzy poziomy, z których najdłuższy jest dolny. Jaskinia posiada szczególnie bogatą szatę naciekową w postaci różnobarwnych nacieków kalcytowych (w tym bardzo rzadko występujące heliktyty). Oprócz samej jaskini ochroną rezerwatową objęto także zjawiska krasowe (wywierzyska, ponory, wyloty szczelin krasowych, leje) w dolinie rzeki Kleśnicy oraz zespół florystyczny porastający zbocza Stromej.

 

Rezerwat "Śnieżnik Kłodzki" - pow. 181,24 ha.; typ krajobrazowy. Roślinność zielna reprezentująca element karpacki w Sudetach. Położony w szczytowych partiach Masywu Śnieżnika. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie partii górnoreglowego boru świerkowego oraz muraw i traworośli szczytowych, z licznymi gatunkami rzadkimi i chronionymi (w tym liczne gatunki endemiczne, alpejskie i borealne) oraz sztucznie wprowadzoną  (w początku XIX wieku) kosodrzewiną. Ze względu na bogactwo florystyczne i walory krajobrazowe obszar Śnieżnika objęty był ochroną rezerwatową już w 1938 roku (utworzono wtedy rezerwat o powierzchni 450 ha).

 

Rezerwat "Nowa Morawa" - pow. 22,16 ha; typ leśny. Położony na południowo – zachodnim zboczu Solca w Górach Bialskich. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i hodowlanych stanowiska cennej odmiany świerka sudeckiego oraz fragmentu zespołu kwaśnej buczyny górskiej.