Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Negatywny wpływ na ekosystem leśny mają wiatry powodujące rozległe wiatrołomy. Niebezpieczeństwo wiatrołomów niosą także silne, wiejące z południa wiatry przewałowe, szczególnie niebezpieczne na wiosnę oraz letnie wiatry burzowe.

 Charakterystycznym elementem klimatu Sudetów są ciepłe wiatry fenowe, wiejące wtedy, gdy niż barometryczny zalega nad północno-zachodnią Europą. Największe nasilenie ciepłych fenów przypada na jesień i przedzimie, najmniejsze natomiast występuje w lecie.

         W związku z realizacją zadań gospodarczych w ubiegłym 10-leciu, N-ctwo „Lądek Zdrój" podejmowało szereg działań mających na celu zwiększenia biologicznej odporności drzew   i drzewostanów na powyższe czynniki w postaci:

-  przebudowy drzewostanów w celu doprowadzenia zgodności ich składów gatunkowych do typu siedliskowego lasu,

-  podtrzymywanie oporu środowiska leśnego poprzez ochronę pożytecznej fauny tj. wywieszanie skrzynek lęgowych, dokarmianie ptaków w okresie zimowym, ochrona mrowisk, pozostawianie drzew dziuplastych, 

-  bieżące monitorowanie stopnia występowania szkodników wtórnych i pierwotnych oraz ich zwalczanie.

Do najistotniejszych czynników, determinujących stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa Lądek Zdrój należą :

1.           Czynniki abiotyczne :

-  szkody od wiatru i śniegu (wiatrołomy, złomy, wywroty, śniegołomy),

-  zakłócenia stosunków wodnych (susze, podtopienia, powodzie),

-  niedobory składników glebowych (objawiające się żółknięciem szpilek świerka).

2.           Czynniki biotyczne :

-  szkodniki wtórne (kornik drukarz i drukarczyk, rytownik pospolity, drwalnik paskowany),

-  szkodniki upraw (szeliniak),

-  szkody od zwierzyny płowej (jeleniowate),

-  choroby grzybowe (opieńka miodowa, huba korzeniowa),

-  szkodniki pierwotne (brudnica mniszka, wskaźnica modrzewianeczka, zasnuja świerkowa, zawodnica świerkowa).

3.           Czynniki antropogeniczne :

-  turystyczna i zarobkowa penetracja terenów leśnych ( zaśmiecanie terenu, niszczenie runa leśnego),

-  immisje zanieczyszczeń (pyły).

Nadleśnictwo prowadzi intensywne zabiegi ochronne z zakresu zapobiegania i ograniczania szkód od zwierzyny płowej tj. grodzenia upraw siatką (remont i konserwacja), zabezpieczanie upraw repelentami, palikowanie.