Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Lądek Zdrój, Strachocin 42, 57-550 Stronie Śląskie.

Siedziba nadleśnictwa mieści sie na terenie miejscowości Strachocin w jednym budynku administracyjnym. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:30-14:30.

Wejście główne do siedziby nadleśnictwa znajduje się od strony frontowej budynku. Do wejscia usytuowanego na poziomie parteru prowadzą schody. Wejście jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Wejście od tyłu budynku usytuowane jest na poziomie parkingu. Wejscie odbywa się przez klatkę schodową wyposażoną w windę. Dostęp do klatki schodowej nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe klatki schodowej prowadzą do przestronnego holu z którego można przy użyciu windy dojechać na wszystkie kondygnacje budynku.

Pojazdy parkowane są na parkingach znajdujących się przed i za budynkiem. Na parkingach nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja osób niepełnosprawnych na pierwszym i drugim piętrze nie nastręcza trudności – odpowiednia szerokość drzwi, brak progów, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po parterze budynku (min. sekretariat, gabinet nadleśniczego, księgowość, wymaga pomocy osoby pełnosprawnej (drzwi z samozamykaczami, progi w drzwiach brak przystosowanej toalety).
W związku z powyższym przed wizytą należy umówić się z osobą odwiedzaną lub z pracownikami działu administracyjnego, którzy pomogą w dotarciu do celu.

W budynku oraz w windzie nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek nie jest obsługiwany przez pracowników ochrony.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Brak jest możliwości korzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na numer +48 74 814 14 41 lub e-mailowo na adres ladek@wroclaw.lasy.gov.pl