Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Nadleśnictwo Lądek Zdrój systematycznie prowadzi przebudowę drzewostanów jednogatunkowych, wprowadzając w monokultury świerkowe inne gatunki drzew tj, buk, jodła, klon jawor czy modrzew. Celem  jest zmiana struktury gatunkowej i piętrowej drzewostanów świerkowych na drzewostany mieszane, wielogatunkowe.

W Nadleśnictwie Lądek Zdrój odnowienia obejmują średniorocznie ok. 200 ha, w tym odnowień naturalnych około 150 ha.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie.

W ramach odnowień sztucznych wprowadzamy materiał sadzeniowy wyhodowany na szkółkach leśnych. Nadleśnictwo Lądek Zdrój posiada dwie szkółki polowe o łącznej powierzchni 312 arów oraz jedną szkółkę przystosowaną do produkcji materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym.

Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

W ramach programu restytucji jodły pospolitej w Sudetach od 1996 roku założono 150 hektarów grodzonych upraw z tym gatunkiem.