Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Lądek Zdrój prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 150,6 tys. m sześc. drewna.

Lasy na terenie całego nadleśnictwa znajdują się pod wpływem emisji przemysłowych i ze względu na stopień uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, zaliczone zostały w całości do stref zagrożenia przemysłowego od I do III.

Całość  lasów Nadleśnictwa Lądek Zdrój wymaga specjalnego traktowania i zagospodarowania. Z uwagi na to, że są to lasy ochronne wyodrębniono dwa rodzaje zagospodarowania tj. gospodarstwo specjalne i gospodarstwo przerębowo-zrębowe.

Do gospodarstwa specjalnego zalicza się: rezerwaty istniejące wraz z otulinami, cenne przyrodniczo, lasy uzdrowiskowe w strefach A i B ochronny uzdrowisk ( określonych statutem uzdrowisk ), lasy w górnej strefie granicy lasów, lasy glebochronne na stokach na stokach o nachyleniu pow. 45° ( na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz oraz lasy na glebowych powierzchniach wzorcowych ), lasy w III strefie uszkodzeń z tytułu szkodliwego oddziaływania imisji przemysłowych, komunalnych i komunikacyjnych, lasy wodochronne, wyłącznie w wyodrębnionych przez Urząd Wojewódzki strefach ochronnych ujęć i źródeł wody, wyłączone drzewostany nasienne, lasy przeznaczone do masowego wypoczynku na terenach ośrodków wypoczynkowych i w najbliższym ich otoczeniu (Czarna Góra, Żmijowiec), wyłączone powierzchnie doświadczalne, ostoje głuszców i innych zwierząt wymagających ochrony.

Do gospodarstwa przerębowo-zrębowego zaliczono pozostałe drzewostany, w których ze względu na typ siedliskowy lasu oraz docelowy i aktualny skład gatunkowy stosuje się rębnie częściowe (II) i stopniowe (III) z okresem odnowienia 20-30 lat (do 40).
Celem stosowania rębni częściowej jest wykorzystanie osłony drzewostanu macierzystego ( starego ) do powstania i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia (odnowienia naturalnego ).

W użytkowaniu przedrębnym wyodrębniono:
Cięcia pielęgnacyjne: czyszczenia późne- w których zaprojektowano masę do pozyskania, trzebieże wczesne i późne - cięcia prowadzi się w oparciu o metodę selekcyjną, polegająca na faworyzowaniu drzew najlepszych, gatunków właściwych na danym siedlisku a usuwaniu egzemplarzy przeszkadzających im w rozwoju oraz chorych, uszkodzonych i wadliwych..
Do użytkowania przedrębnego- trzebieży, zaliczono także zabiegi projektowane ze względów sanitarnych w drzewostanach o niskim zwarciu i czynniku zadrzewienia.

Link do Planu UL Nadleśnictwa Lądek Zdrój