Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

ADAPTACJA LASÓW DO ZMIAN KLIMATU W GÓRACH

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.


Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

W projekcie uczestniczy min. 16 nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji LP we Wrocławiu, które będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

 

Wartość projektu w skali całego PGL LP

Planowany całkowity koszt realizacji projektu  wynosi 206 652 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127 500 000,00 zł

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.

 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój  będzie realizować inwestycje związane z :

  •  zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej (drogi leśne) przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej   z gwałtownymi opadami i spływami wód – wodospusty.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu w skali Nadleśnictwa Lądek Zdrój wynosi 955 792,60 zł

Projekt jest finansowany ze środków UE oraz środków własnych Nadleśnictwa Lądek Zdrój.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nadleśnictwo Lądek Zdrój współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki wsparciu finansowemu możemy realizować wiele zadań dla dzieci i młodzieży związanych z Edukacją Leśną.

 

Rok 2012

Zadanie pt.: „Edukacja leśna społeczeństwa – dzieci i młodzieży szkolnej o ochronie ekosystemów leśnych"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 52 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 32 000,00 zł

 

Rok 2013

Zadanie pt.: „Edukacja leśna społeczeństwa – okaż kulturę i chroń naturę"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 50 700,00 zł

Wartość dofinansowania: 38 800,00 zł

 

Rok 2014

Zadanie pt.: „Edukacja leśna społeczeństwa – szanuj lasy ponad wszystko, bo to nasze środowisko"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 51 028,71,00 zł

Wartość dofinansowania: 43 700,00 zł

 

Rok 2015

Zadanie pt.: „Edukacja leśna społeczeństwa - czyste środowisko najlepsze uzdrowisko"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 71 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 35 900,00 zł

 

Zadanie pt.: „Edukacja leśna społeczeństwa - akcje edukacyjno-promocyjne"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 20 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

 

Rok 2016

Zadanie pt.: „Edukacja leśna społeczeństwa – Las bliżej nas"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 40 330,00 zł

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

 

Rok 2017

Zadanie pt.: „Edukacja leśna społeczeństwa – ekologicznie znaczy logicznie”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 50 082,70 zł

Wartość dofinansowania: 33 000,00 zł

 

Rok 2018

Zadanie pt.: „Edukacja leśna społeczeństwa – dla lasu, dla ludzi”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 45 022,89 zł

Wartość dofinansowania: 30 000,00 zł

 

  

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

link do WFOŚiGW we Wrocławiu