Asset Publisher Asset Publisher

Obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o Natura 2000.

W zasięgu terytorialnym działania Nadleśnictwa Lądek Zdrój wyznaczono następujące Obszary Natura 2000:

1.         Obszar Gór Bialskich wraz z Grupą Śnieżnika PLH 020016.

2.         Obszar Gór Złotych PLH 020096.

3.         Biała Lądecka PLH 020035.

4.         Kościół w Konradowie PLH 020008.

5.         Pasmo Krowiarki PLH 020019.

6.         Czarne Urwisko koło Lutyni PLH 020033.

Obszary Natura 20000 w Nadleśnictwie Lądek Zdrój