Lista aktualności Lista aktualności

Powiększenie rezerwatów przyrody

Z początkiem 2023 roku została zwiększona powierzchnia dwóch rezerwatów przyrody na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój – „Śnieżnik Kłodzki” i „Jaskinia Niedźwiedzia”.

W dniu 30 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki” oraz zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”. Oba akty prawne ukazały się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 2 stycznia 2023 r. Zgodnie z prawem wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 17 stycznia 2023 r.

Tym samym powierzchnia rezerwatów przyrody w województwie dolnośląskim zwiększy się o dodatkowe 173,48 ha oraz 130,30 ha otuliny.

Rezerwaty przyrody „Śnieżnik Kłodzki” oraz „Jaskinia Niedźwiedzia” po dokonanych zmianach będą miały częściowo wspólną granicę w obrębie północnych stoków Śnieżnika (ich łączna powierzchnia wynosi obecnie 446,59 ha), lecz będą stanowić odrębne formy ochrony przyrody (z uwagi na zróżnicowanie celów ochrony).

Powierzchnia rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki” została powiększona o 20,13 ha cennych górnoreglowych świerczyn na torfie oraz torfowisk wysokich wraz z jednym z najliczniejszych na Dolnym Śląsku stanowisk listery sercowatej Listera cordata. Rezerwat przyrody „Śnieżnik Kłodzki” obejmuje obecnie obszar o całkowitej powierzchni 213,19 ha, położony na terenie gmin: Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka oraz Międzylesie, w powiecie kłodzkim województwa dolnośląskiego. Od południa łączy się on z czeskim Narodowym Rezerwatem Przyrody „Králický Sněžník”.

 

Powierzchnia rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” została powiększona aż o 153,35 ha. Powiększenie rezerwatu obejmuje nowe tereny w obrębie doliny potoku Kleśnica i zbocza góry Stromej i Śnieżnika, gdzie występują zjawiska krasowe. Na wskazanym do powiększenia obszarze stwierdzono występowanie płatów siedlisk przyrodniczych: 9110 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9130 żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 9410 górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część – zbiorowiska górskie),w tym w kamieniołomie Kletno I siedlisk przyrodniczych 8210 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, 8150 środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe, a także roślin objętych ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U., poz. 1409) oraz zwierząt, a w szczególności nietoperzy objętych ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U., poz. 2183). Uwzględniono również wyniki badań, w tym badań elektrooporowych wskazujących na istnienie nowych dotychczas nierozpoznanych korytarzy – pustek krasowych na południe od dotychczasowych obszarów eksploracji jaskini (poniżej zapadliska krasowego, tzw. Wielkiego Leja i dalej w górę doliny Kleśnicy).

Rezerwat przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” obejmuje obecnie obszar o całkowitej powierzchni 233,40 ha, położony na terenie gminy Stronie Śląskie, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim. Dodatkowo dla zabezpieczenia wartości przyrodniczych rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” od strony zachodniej przy rezerwacie (po lewej stronie doliny Kleśnicy  na zboczach Żmijowca) wyznaczono otulinę rezerwatu o powierzchni 130,30 ha.

Powiększenie rezerwatu i wyznaczenie otuliny nie będzie wiązało się ze zasadniczymi zmianami przebiegu szlaków turystycznych w tym rejonie, w tym nie wpłynie na sposób udostępnienia do zwiedzania samej Jaskini  Niedźwiedziej.