Lista aktualności Lista aktualności

ADAPTACJA LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU

Ochrona przeciwpożarowa

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

Planowany okres realizacji: 2014-2020 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające: rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru, dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych, skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na: rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

-budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.);

-zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.) doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.);

-budowę stacji meteorologicznych (11 szt.);

-wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów.

Wartość projektu Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI - klikając na poniższy link:

ADAPTACJA LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU - Ochrona przeciwpożarowa